Regulamin wypożyczalni

 

1. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.30

2. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.

3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.

4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek.

5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może prosić o przedłużenie terminu zwrotu.

6. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.    

8.  Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

9. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w ogłoszonym terminie).

10. W przypadku ukończenia lub zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z wypożyczalnią.

 

Regulamin czytelni

 

1. Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.30.

2.  Ze zbiorów czytelni może korzystać każdy czytelnik biblioteki.

3.  Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Płaszcze  i kurtki pozostawiać należy w szatni.      Teczki, torby pozostawiać w wyznaczonym miejscu.

4.  Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

5.  W czytelni należy zachować ciszę.

6.  W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

7.  Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje bibliotekarzowi.

8.  Książki i czasopisma należy szanować.

 

 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

1.  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom i pracownikom jako źródło wiedzy i informacji.

2.  Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3.  Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza.

4.  Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do karty „Obciążenie stanowiska nr ...”.

5.  Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.

6.  W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ICIM czas pracy przy komputerze może być ograniczony.

7.  NIE WOLNO ! Wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.

8.  NIE WOLNO ! Wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).

9.  Wprowadzanie do komputera własnych dyskietek, płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela – bibliotekarza.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

11. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i programowania odpowiada użytkownik.

12. Podczas pracy w ICIM należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.

13. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

14. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z ICIM na określony czas.Regulamin biblioteki

wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych

i ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.

 

1.      Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

2.      Ilekroć mowa o:

1)      podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;

2)      materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

3)      materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3.      Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

4.      Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet materiałów edukacyjnych.

5.      Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz. 1283).

6.      Biblioteka nieodpłatnie:

1)      wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;

2)      zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;

3)      przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

7.      Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki.

8.      Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych podpisują rodzice lub prawni opiekunowie, którzy wraz z podpisaniem zobowiązania ponoszą odpowiedzialność za jego przestrzeganie przez dziecko.

9.      Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu.

10.  Przed rozpoczęciem roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdej klasy. Wychowawca odbiera je wraz z protokołem odbioru. Wydania materiałów dokonuje wychowawca po wpisaniu w protokole numerów podręczników, materiałów edukacyjnych dla poszczególnych uczniów. Potwierdzenie odbioru na protokole kwitują rodzice lub prawni opiekunowie. Wypełniony protokół zdawczo-odbiorczy wychowawcy składają w bibliotece.

11.  W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do wychowawcy klasy, który przekazuje je do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

12.  Podręcznik, który zostanie uznany przez szkołę jako nie nadający się do wypożyczenia kolejnemu uczniowi, będzie wymieniany na nowy.

13.  Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

1)      czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

2)      czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępnienia zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

3)      podręczniki obkłada się w przeźroczyste foliowe oprawy;

4)      zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;

5)      uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;

6)      z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

7)      podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

14.  Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

1)      uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2)      w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje protokół zdawczo – odbiorczy materiałów bibliotecznych szkole, do której uczeń został przyjęty. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

15.  Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.

16.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, szkoła może żądać od rodziców lub opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztu ich zakupu. Wartość zagubionych, uszkodzonych lub zniszczonych podręczników, materiałów edukacyjnych określa Dyrektor szkoły.

17.  Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz. 1283).