Regulamin wypożyczalni

 

1. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.30

2. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.

3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.

4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek.

5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może prosić o przedłużenie terminu zwrotu.

6. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.    

8.  Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

9. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w ogłoszonym terminie).

10. W przypadku ukończenia lub zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z wypożyczalnią.

 

Regulamin czytelni

 

1. Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.30.

2.  Ze zbiorów czytelni może korzystać każdy czytelnik biblioteki.

3.  Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Płaszcze  i kurtki pozostawiać należy w szatni.      Teczki, torby pozostawiać w wyznaczonym miejscu.

4.  Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

5.  W czytelni należy zachować ciszę.

6.  W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

7.  Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje bibliotekarzowi.

8.  Książki i czasopisma należy szanować.

 

 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

1.  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom i pracownikom jako źródło wiedzy i informacji.

2.  Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3.  Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza.

4.  Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do karty „Obciążenie stanowiska nr ...”.

5.  Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.

6.  W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ICIM czas pracy przy komputerze może być ograniczony.

7.  NIE WOLNO ! Wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.

8.  NIE WOLNO ! Wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).

9.  Wprowadzanie do komputera własnych dyskietek, płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela – bibliotekarza.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

11. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i programowania odpowiada użytkownik.

12. Podczas pracy w ICIM należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.

13. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

14. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z ICIM na określony czas.-----------------------------------------

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 

§ 1

1.      Regulamin określa zasady związane z wypożyczeniem uczniom podręczników/materiałów edukacyjnych oraz przekazaniem materiałów ćwiczeniowych, a także postępowanie w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika/materiału edukacyjnego.

2.      Ilekroć w regulaminie mowa o:

a)      szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu;

b)      uczniu należy rozumieć ucznia wpisanego do księgi uczniów Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu;

c)      rodzica ucznia należy rozumieć także opiekuna prawnego;

d)     podręczniku – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

e)      materiał edukacyjny – materiał zastępujący podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania;

f)       materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

§ 2

1.      Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu i stosowania jego postanowień w praktyce.

2.      Niepodpisanie przez rodzica oświadczenia, rozumiane jest jako brak woli otrzymania bezpłatnych podręczników/materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dziecka.

3.      Wypożyczenie podręczników/materiałów edukacyjnych jest dokonywane przez nauczyciela bibliotekarza wychowawcom klas na początku roku szkolnego.

4.      Przekazanie podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych odbywa się protokołem zdawczo-odbiorczym.

5.      Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym wychowawca informuje rodziców uczniów o zasadach odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne oraz otrzymane materiały ćwiczeniowe.

6.      Przekazanie przez wychowawców podręczników/materiałów edukacyjnych uczniom jest potwierdzone podpisem rodzica/opiekuna prawnego.

7.      Podpisane listy przez rodziców/opiekunów prawnych, bibliotekarza i wychowawcę przechowywane są w bibliotece.

8.      Uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne do wychowawcy, który następnie rozlicza się z biblioteką zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

§ 3

1.Podręczniki/materiały edukacyjne wypożyczone uczniom stanowią własność szkoły

2.Podręczniki/materiały edukacyjne użytkowane są przez okres minimum trzech lat.3.      3.Materiały ćwiczeniowe użytkowane są przez jeden rok szkolny. 

4. Podręcznik/materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe mogą mieć postać papierową lub elektroniczną.

§ 4 

1.      Do wypożyczenia podręczników/materiałów edukacyjnych uprawnieni są:

a)      w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas pierwszych

b)      w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas pierwszych i drugich

c)      w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich

2.      Termin zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych następuje nie później niż do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

3.      Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego zwracają podręczniki/materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.

4.      W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych przed upływem wskazanego terminu.

5.      Uczeń, który zmienia szkołę lub został skreślony z listy uczniów ma obowiązek zwrócić podręczniki/materiały edukacyjne do biblioteki.

6.      Podręczniki/materiały edukacyjne z których korzysta uczeń niepełnosprawny, przechodzący z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

§ 5

1.      Uczeń może otrzymać podręczniki/materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe tylko raz w roku szkolnym.

2.      Uczeń jest zobowiązany do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, a także do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny oraz chronienia go przed zniszczeniem i zagubieniem.

3.      Uczeń, który zgubił lub zniszczył podręczniki/materiały edukacyjne/ćwiczeniowe w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest zakupić je we własnym zakresie.

4.      Uczeń jest zobowiązany szkole podręczniki/materiały edukacyjne w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

5.      Zabrania się:

a)      zaginania i wyrywania kartek z podręcznika/materiałów edukacyjnych

b)      nacinania kartek nożyczkami

c)      robienia w podręcznikach/materiałach edukacyjnych notatek i innych wpisów przy pomocy różnych przedmiotów piszących w tym ołówka.

d)     sklejania kartek podręczników/materiałów edukacyjnych

e)      brudzenia kartek podręczników/materiałów edukacyjnych jakimikolwiek substancjami

6.  Przez zniszczenie podręczników/materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub

     nieumyślne spowodowanie innych wad fizycznych, które pomniejszają wartość

     użytkową podręczników/materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają ich

     wykorzystanie. 

§ 6

1.      W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub niezwrócenia podręcznika/materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły, rodzic ucznia jest zobowiązany odkupić i zwrócić podręcznik/materiał edukacyjny.

2.      W przypadku bezczynności rodzica mimo pisemnego wezwania Dyrektor szkoły ma prawo wszcząć procedurę egzekucji zgodnie z postępowaniem administracyjnym.

§ 7 

1.      Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu.

2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.